info@samarqandqxk.uz    +998662217405 fax:+998662217271

Society of mineral fertilizers and chemical means “Navoiazot”, “Ferghanaazot” JSC, “Samarkandkimyo”, “Dehkanabad Potash Fertilizer Plant” JSC, “Ammofos Maxam”, “Maxam-Chirchik “AJ etc. factories.

Name of the company and let produksyName of the company and let produksyName of the company and let produksyName of the company and let produksyName of the company and let produksyName of the company and let produksyName of the company and let produksyName of the company and let produksy

Name of the company and let produksy The content of the main substance 25% 2C%

    Wholesale selling of hay
(Excluding VAT)% 2C sum / t

in kind 100% of the main substance content 25
OAO “Maksam-Chirchik”
Karbamid v/s, nasipyu 46,20 445 760 964 848
Karbamid v/s, fasovanniy po 50 kg 46,20 471 890 1 021 407
Ammiachnaya selitra v/s, nasipyu 34,40 417 305 1 213 096
Ammiachnaya selitra v/s, fasovannaya po 50 kg 34,40 442 330 1 285 843
Sulfat ammoniya,  nasipyu 21,00 270 310 1 287 190
Sulfat ammoniya,  fasovanniy po 50 kg 21,00 302 470 1 440 333
KAS (karbamido-ammiachnaya selitra) 341 060
Azotno-fosfornoye udobreniye 635 550
OAO “Ferganaazot”
Ammiachnaya selitra v/s, fasovannaya 34,40 472 151 1 372 531
Karbamid v/s, nasipyu 46,20 401 027 868 023
Defoliant  XMD 36,00 4 332 832 12 035 644
Super XMD 36,00 4 330 521 12 029 225
KAS (karbamido-ammiachnaya selitra) 460 000
Azotno-fosfornoye udobreniye (AFU) 627 900
OAO “Navoiazot”
Ammiachnaya selitra v/s, nasipyu 34,40 442 637 1 286 734
Ammiachnaya selitra v/s, fasovannaya 34,40 460 550 1 338 808
Sulfat ammoniya,  fasovanniy 21,00 299 170 1 424 619
Azotno-fosfornoye udobreniye, fasovannoye 25,00 646 800 2 587 200
OAO “Ammofos- Maksam”
Ammofos “Tashkura” (N 11+-1 %) TU    R2O5 44 1013467 2303333
         TU    R2O5 46 1053850 2290978
         TU    R2O5 48 1094233 2279653
         TU    R2O5 50 1134617 2269233
           TU    R2O5 52 1175000 2259615
Suprefos  iz  f/m Tashkura mitoy sushenoy (MSK+MKFK)  R2O5 M-A (N 12%) 24,00 593375 2472396
R2O5 M-A (N 13%) 27,00 658306 2438170
R2O5 M-V (N 8%) 22,00 550118 2500538
R2O5 M-B (N 15%) 20,00 506844 2534221
R2O5 M-G (N 10%) 20,00 506844 2534221
superfosfat
obogashyenniy v/sort 22,00 837365 3220635
obogashyenniy 1 sort 23,00 747496 3249983
“PS” Agro

marka A (N 4%)

41,00 1190450 2903537
marka B (N 5%) 38,00 1126040 2963263
OAO”Samarkandkime”
Nitrofos                   R2O5 16 520 767 3 254 794
OAO “Kokandskiy SFZ”
Superfosfat ammonizirovanniy  susheniy 18,0 400070 2222611
Superfosfat ammonizirovanniy  granulirov. 18,0 401390 2229944
UP “Dexkanabadskiy zavod kaliynix udobreniy”
Kaliy xloristiy 60,00 467230 778717